กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น และบีเรดดี้ ร่วมกับและเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety

กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น และบีเรดดี้ ร่วมกับและเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety

กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น และบีเรดดี้ ร่วมกับและเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety สนองความต้องการตลาดที่เน้นสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมโรงแรมเชียงรายในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนให้กับโรงแรม และร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสมายล์ลานนา บริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัดและบริษัทบีเรดดี้  จำกัด ร่วมกับและเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety โดยมีผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม นำเที่ยวและร้านอาหารเข้าร่วมงานจำนวนมา

นายภิญโญ สุขทัต  กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าปัจจุบันความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ ต้องการผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคและสังคม สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งความปลอดภยัทางด้านอาหาร เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มาจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและได้สนับสนุนผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตธุรกิจไดจ้ริง จึงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยภายในงาน ยังมีผู้ประกอบการสินค้า นวัตกรรมด้านอาหาร , การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและยังปลอดภยัต่อผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังส่งเสริมให้เกิดการพบปะ (Business Matching )ระหว่างผู้ผลิต (เกษตรกร) และผู้ซื้อ (คนกลาง) รวมถึงผู้บริ โภค (ร้านอาหาร , โรงแรม ) อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสาคร  ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง( MOU) โดยบันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายและโรงแรมสมาชิก สนับสนุนใช้สินค้าที่ทาง หจก.สุขสาครจัดหาและผลิตภายใต้เงื่อนไข ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังส่งเสริม การกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดต้นทุนให้กับโรงแรม ร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภาคการท่องเที่ยว และหจก.สุขสาครเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้สมาคมโรงแรมเชียงรายในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดจนถึงระดับประเทศอีกด้วย

ทางด้านนายเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบัน BCG Model กับการยกระดับธุรกิจเพื่ออนาคตเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นเพราะเทรนด์หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยร้อยละ 75 ต้องการคุณภาพและยอมจ่ายมากขึ้น ซึ่งเทรนด์นี้มีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง

รัฐบาลไทยเองก็ให้ความสำคัญและตั้งนโยบายเป้าหมาย ตัวชี้วัดในปี 2570 ในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมูลค่าGDP ของเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ในสัดส่วนผลิตภัณฑฺและบริการซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และการเพิ่มขึ้นของรายได้เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำร้อยละ 20-25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเช่นเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 3.2 ล้านไร่

สำหรับกลกลการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นการบูรณษการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง Value Creation จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่สังคมเสมืองจริง การให้บริการด้านสุขภาพและอาหารที่ทำจากพืช ซึ่งนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปจะให้ความสำคัญอย่างมาก และลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการปลดปล่อยและเพิ่มคาร์บอนในอากาศ

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวด้วยว่า สวทช.ได้สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาวีลแชร์ยืนได้ นอกจากนี้ยังมีผงถ่านชาร์โคลดูดซับสารพิษ ซึ่งเป็นผงล้างผัก ลดสารเคมีและเชื้อในผัก ผลไม้ ยกระดับอาหารปลอดภัยในจ.กระบี่ซึ่งมีโรงแรมในไร่เลย์ 18 โรงและโรงแรมในอ่าวนางเกาะลันตาอีก 22 โรง และยังเป็นพันธมิตรกับสมาคมร้านอาหาร 40 ร้าน สำหรับ Green Industry ก็มีผู้ประกอบการ Greenek Ozone solution ซึ่งเป็นการซักผ้าสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการโดยไม่ใช้สารเคมี และยังมีเครื่องแปรรูปเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านไบโอเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้นำมาใช้ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว และสามารถยกระดับราคาที่พักได้มากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะจ่ายด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้