กระทรวงพลังงานเดินสายรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ เวทีแรกภาคเหนือที่เชียงใหม่

กระทรวงพลังงานเดินสายรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ เวทีแรกภาคเหนือที่เชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กระทรวงพลังงานเดินสายรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญ 3 ด้านทั้งความมั่นคง ราคาและสิ่งแวดล้อม ประเดิมโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่โรงแรมดวงตะวัน กระทรวงพลังงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่  หรือ Public  Hearing ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้รวมประมาณ 300 ราย

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ Disruptive Technology ซึ่งกระบวนการปรับปรุงมีขั้นตอนของการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง จนได้แนวทางเบื้องต้นเป็นร่างแผน PDP ฉบับใหม่ขึ้นมา เพื่อนำมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ตามภูมิภาคต่างๆ

ทั้งนี้ เวทีเสวนามีการนำเสนอการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) และค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภูมิภาค รวมทั้ง การนำเสนอแนวทางการจัดทำ PDP โดยหลักการในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่นั้น จะให้ความสำคัญใน      3 ด้านคือ 1.ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า  2.ด้านราคา(Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ รักษาระดับราคาฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3.ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเองในอนาคตด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวอีกว่า สำหรับร่างแผน PDP ฉบับใหม่จะแตกต่างจากแผนที่ผ่านมาคือ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย ซึ่งภายหลังจากเดินสายรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะมีการเดินสายต่อไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ สำหรับผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ. จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้