กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพนำโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง 6 ประเทศ ศึกษาโครงการพระราชดาริที่เชียงรายและเชียงใหม่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพนำโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง 6 ประเทศ ศึกษาโครงการพระราชดาริที่เชียงรายและเชียงใหม่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) จัดโครงการ “มิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ประจำปี 2560” (Lanchang – Mekong Youth Friendship Program) ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เยาวชนทุกเป็นทรัพยากรสำคัญและเป็นความหวังในการพัฒนาประเทศ และภูมิภาคในอนาคต โครงการเยาวชนมิตรภาพล้านช้าง – แม่โขง ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบลุ่มแม่นาโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีความใกล้ชิด รักษา และปูพื้นฐาน ความสัมพันธ์อันดีของเยาวชนไทย เยาวชนจีน และเยาวชนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นละเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาในระดับเยาวชน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ และเพื่อฝึกฝนทักษะในการอยู่รวมกลุ่มและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันโครงการเยาวชนมิตรภาพล้านช้าง – แม่โขง  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 66 คน จากเยาวชน 6 ประเทศๆ ละ 10 คน และหัวหน้าคณะประเทศละ 1 คน ร่วมทากิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 60 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ) , ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง ณ หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคา วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.60 เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 14 มี.ค.60 ศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และในวันพุธที่ 15 มี.ค.60 ทัศนศึกษา “วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร” , ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง” และหลังจากนั้นระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 คณะเยาวชนจะเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

สำหรับกิจกรรมในประเทศไทย ที่จัดในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่นั้น เพราะทั้ง 2 จังหวัด เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา โดยมีสามเหลี่ยมทองคาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างประเทศไทย เมียนมา และลาว แม่นาโขงถือเป็นสายนาที่สำคัญต่อการดารงชีวิตของทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ประชาชนของทุกประเทศจึงมีคุณลักษณะหลายประการคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมีโอกาสเยี่ยมชมโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขจัดการแพร่กระจายของยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอนาคตต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้