กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานจัดกิจกรรม“รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” ชวนคนเหนือร่วมใจประหยัดพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานจัดกิจกรรม“รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” ชวนคนเหนือร่วมใจประหยัดพลังงาน

          พพ. ลงพื้นที่รณรงค์ประหยัดพลังงานส่วนภูมิภาค ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” พร้อมเปิดบ้านพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จ.เชียงใหม่ เชิญชวนคนภาคเหนือร่วมแรงร่วมใจ ประหยัดพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และ จัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่
รองอธิบดี พพ. เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การ ประหยัดพลังงานเป็นวาระสาคัญของชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ซึ่งเป็น หน่วยงานหลัก ที่มีบทบาท หน้าที่ ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” ขึ้นร่วมกับกิจกรรม กิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ของศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดแสดงความรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย Talk Show หัวข้อ “E–Wallet เป๋าตังค์ประหยัดพลังงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตย์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานเช่น วิธี “ประหยัดไฟง่ายๆ ลดค่าไฟ 10%” การใช้รถให้ประหยัดพลังงาน ด้วยเคล็ดลับ “ขับ… อย่างถูกต้อง ประหยัดน้ามัน” การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นิทรรศการ ลดใช้พลังงานภาครัฐ นิทรรศการประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นิทรรศการด้านพลังงานจาก กลุ่มวิสาหกิจ องค์กร และผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความตื่นตัวที่จะร่วมแรง ร่วมใจประหยัดพลังงาน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทาได้ทันที และเห็นผลได้อย่าง รวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนามาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่าง เหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงาน ทดแทนได้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน ก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้