กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย สนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

กฟผ. เดินหน้าสร้างอากาศที่ดีให้คนไทย สนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่แก่กรมควบคุมมลพิษ

            กฟผ. ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีให้แก่คนไทย สนับสนุนเงิน 2 ล้านบาท ให้กรมควบคุมมลพิษจัดซื้อรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหามลภาวะอากาศอย่างยั่งยืน
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Station) เครื่องยนต์ขนาด 2,800 ซีซี จำนวน 1 คัน ณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การสนับสนุนรถยนต์ตรวจวัดสภาพอากาศครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญใช้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนสำหรับการเฝ้าระวัง รวมถึงช่วยวางแผนมาตรการการจัดการลดและป้องกันมลภาวะทางอากาศ สร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คุณภาพอากาศ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality และวางแผนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระดับนโยบายของประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้สนับสนุนรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ นับเป็นรถยนต์คันแรกที่ใช้เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ในการเข้าพื้นที่ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน อุบัติภัยสารเคมี และกรณีอื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว และสามารถใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรเทาปัญหามลพิษ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กฟผ. และกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” จัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM-2.5 ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Station) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศ เพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้