กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นลงนามความตกลงให้การสนับสนุนจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ อ.สันป่าตอง

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นลงนามความตกลงให้การสนับสนุนจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ อ.สันป่าตอง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นลงนามความตกลงให้การสนับสนุนจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ อ.สันป่าตอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นลงนามความตกลงให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งนักเรียน โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยมีนายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เป็นผู้ลงนาม

สำหรับโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวมทั้งหมดประมาณ 250 คน  โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโอกาสและเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็กบนพื้นที่สูงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจากไม่มีรถโดยสารสาธารณะที่สามารถใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเองได้ นักเรียนจึงจำเป็นต้องพึ่งพาครอบครัวในการรับ-ส่งเพื่อไปโรงเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ทางครอบครัวและค่าใช้จ่าย หลายครอบครัวจึงไม่สามารถรับ-ส่งบุตรหลานของตนโดยใช้รถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงได้ เด็กๆหลายคนจึงจำเป็นต้องซ้อนรถจักรยานยนต์ในการเดินทางแทน อีกทั้ง เนื่องจากครอบครัวส่วนมากเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อแม่ทำงานทั้งคู่ ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องรีบไปรับ-ส่งบุตรหลาน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอันส่งผลให้นักเรียนบาดเจ็บในบางครั้ง แม้จะมีบริการรถรับ-ส่งส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปโรงเรียนอยู่บ้าง แต่ครอบครัวที่สามารถใช้บริการได้นั้นมีน้อยมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและบางครอบครัวอาศัยอยู่นอกเขตประจำเส้นทางของรถที่ให้บริการนั้นอีกด้วย ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนอย่างมากเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)เป็นงบประมาณมูลค่า 2,280,000บาท เพื่อจัดหารถมินิบัสสำหรับการรับส่งนักเรียน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยได้ นำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้