กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจงผลงานเผยเตรียมเสนอจังหวัดสั่งปิดสถานบริการอีก 17 แห่ง

กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจงผลงานเผยเตรียมเสนอจังหวัดสั่งปิดสถานบริการอีก 17 แห่ง

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชียงใหม่ แจงผลออกตรวจสอบพื้นที่เข้าข่ายร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมรอบ 517 แห่งพบกระทำผิด 147 แห่ง สั่งปิด 30 ปี 2 แห่งขณะที่เรื่องยังค้างรอส่งจังหวัดพิจารณาอีก 17 แห่ง

ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินงานในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการบริเวณรอบสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ว่า ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (โซนนิ่ง)  ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา รวมถึงให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้ออกดำเนินการตรวจเฝ้าระวัง  และบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ในการดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย หน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 517 แห่ง พบผู้กระทำความผิดจำนวน 147 แห่ง

โดยความผิดที่ตรวจพบมาก ได้แก่ ความผิดตามมาตรา 30 (3) ว่าด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน 53 แห่ง รองลงมาคือ ความผิดตามมาตรา 28 ว่าด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนด จำนวน 48 แห่ง และ ความผิดตามมาตรา 31 (7) ว่าด้วยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่รัฐมนตรีประกาศ (ดื่มบนทาง) จำนวน 39 แห่ง ตามลำดับ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จากการออกปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งห้ามเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีก มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จำนวน 1 แห่ง (ร้านบาร์เบสิค ซึ่งเป็นสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในเขตพื้นที่บริเวณสถานศึกษา) และได้สั่งปิดสถานประกอบการและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน จำนวน 12 แห่ง

นอกจากนี้ยังได้สั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 30 ปี จำนวน 2 แห่ง คงค้างที่เสนอให้จังหวัดพิจารณา จำนวน 17 แห่ง (รวมทั้ง 4 สถานีตำรวจภูธร) ทั้งนี้ทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่    ได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ   ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ  คำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลว. 22 ก.ค. 2558, คำสั่งที่ 46/2559 ลว. 29 ก.ค. 2559, พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนและผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการ ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 113.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้