กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึง 13 ต.ค.นี้

กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึง 13 ต.ค.นี้

กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคมนี้

วันที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือในการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงว่า ตามที่ กกต. ได้มีประกาศเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขตเลือกตั้ง และระเบียย กกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ กำหนดให้ ผอ.กกต.ทุกจังหวัดแบ่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่วันปิดประกาศ และได้กำหนดให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานกกต.จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในส่วนของสำนักงานกกต.เชียงใหม่ ได้ทำการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเป็นจำนวน 3 แบบ พร้อมกับส่งให้ทั้งแบบดังกล่าวให้อำเภอทุกอำเภอติดประกาศ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม 2561

โดย รูปแบบที่ 1 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 9 เขต ดังนี้ เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ เขต 2 อ.สารภี และ อ.หางดง เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง(เฉพาะ ต.แม่หอพระ เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย เขต 6 อ.ไชยปรากร อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง เขต 7 อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แตง(ยกเว้น ต.แม่หอพระ) เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

รูปแบบที่ 2 ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งมีดังนี้ เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่(ยกเว้น ต.ท่าศาลา หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) เขต 2 อ.หางดง สารภี อ.เมืองเชียงใหม่(เฉพาะ ต.ท่าศาลา ต.หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง (เฉพาะ ต.แม่หอพระ) เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง เขต 7 อ.แม่ริม สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และ อ.แม่แตง (ยกเว้น ต.แม่หอพระ) เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

รูปแบบที่ 3 ทั้ง 9 เขตประกอบด้วย เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ เขต 2 อ.หางดง และ อ.สารภี เขต 3 อ.สันกำแพง และ อ.สันทราย เขต 4 อ.ดอยสะเก็ด พร้าว และ อ.แม่ออน เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง เขต 7 อ.แม่ริม แม่แตง สะเมิง และ อ.กัลยาณิวัฒนา เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวน 1,746,840 คน โดยส.ส.1 คน จะเป็นตัวแทนของประชาชน 194,093 คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ ก่อนที่กกต.เชียงใหม่จะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นี้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้