ทส.สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)

ทส.สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ภายใต้หัวข้อหลัก “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน”

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

You may also like

 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลสำรวจสมาชิกฯพบยอดขายธุรกิจก้ำกึ่งระหว่างทรงตัวกับดีขึ้น แต่สภาพคล่องทางการเงินตึงตัว

จำนวนผู้