ชาวเชียงใหม่รอลงทะเบียนและรับเสื้อพระราชทานพร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวเชียงใหม่รอลงทะเบียนและรับเสื้อพระราชทานพร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวเชียงใหม่รอลงทะเบียนและรับเสื้อพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนำไปสวมใส่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 ก.ค.นี้กันอย่างคึกคัก

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ ให้ทุกจังหวัดๆ ละ  1 หมื่นตัว สำหรับประชาชนเพื่อสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เนื่องจากเสื้อมีจำนวนจำกัด กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง ที่ดูแลงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนกำหนดแนวทางมอบเสื้อพระราชทาน ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนที่ประสงค์ขอรับเสื้อพระราชทาน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่จังหวัดและอำเภอจัดขึ้น เพื่อสวมใส่ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งจะต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการแสดงตัวตนในวันลงทะเบียน พร้อมมารับเสื้อต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรในพิธีที่จังหวัดและอำเภอกำหนดจัดขึ้น เมื่อลงทะเบียนครบจำนวนที่กำหนดระบบจะตัดการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับส่วนกลางทันที

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรโควตาสำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 กิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม  ประกอบด้วย 1) กิจกรรมปั่นไปปลูก จำนวน 5,000 ตัว  2) กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มทบ.33  ตำรวจภูธรภาค 5  สำนักงานชลประทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,000 ตัว 3) กิจกรรมพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา ปลูกต้นไม้ ที่มีอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 1,000 ตัว  และ 4) กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 24 อำเภอ  อำเภอละ 125 ตัว รวม 3,000 ตัว

โดยเมื่อเช้าวันนี้(26 ก.ค.60)มีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1,000 คน เดินทางมารอลงทะเบียน รับบัตรคิวกันอย่างคึกคักแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเปิดลงทะเบียนระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อรับเสื้อพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาในเวลา 14.00น. ซึ่งกำหนดไว้ 2,800 ตัว โดยทางจังหวัดได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเป็นผู้ตรวจบัตรที่ลงทะเบียนไว้ก่อนให้เข้าไปนั่งในห้องประชุมเพื่อรับเสื้อพระราชทานฯซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากจำนวนประชาชนที่มารับในครั้งนี้มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและมารับไม่ทันให้ไปรับที่ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันและไฟป่าชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้(27 ก.ค.)เพื่อจะได้ใส่เสื้อพร้อมกันในวันที่ 28 ก.ค.2560 ในส่วนของอำเภออื่นอีก 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสามารถยื่นแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมที่อำเภอจัดขึ้นและลงทะเบียนเพื่อขอรับเสื้อพระราชทานได้ ณ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ ได้ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้