โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่คว้า 3 รางวัล มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย/อาเซียนและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่คว้า 3 รางวัล มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย/อาเซียนและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

- in headline, อาเซียน +3, เศรษฐกิจ

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่คว้า 3 รางวัล มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย/อาเซียนและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน จาก สสปน.ในงาน“ MICE Standard Day 2020”  เผยเป็นความภาคภูมิใจทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานที่จะรักษาและต่อยอดมาตรฐานดังกล่าว

นางสาววารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้โรงแรมดวงตะวันโดยมีนายอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป  และตนไปรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ  ซึ่งนาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในงาน  “MICE Standard day 2020 ” จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดวงตะวัน กล่าวอีกว่า โรงแรมดวงตะวันได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ซึ่งการพิจารณามอบรางวัลนั้น ทาง TCEB หรือสสปน.เป็นผู้มอบ แต่การตรวจประเมินมาตรฐานนั้น ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.)ซึ่งจะใช้บุคลากรวิชาชีพตามมาตรฐานสากล จะเป็นผู้มาตรวจและพิจารณาว่าโรงแรมที่สมัครเข้าไปได้ทำตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านกายภาพ เทคโนโลยี การบริการและการจัดการที่สนับสนุนการจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดหรือไม่

รางวัลแรกเป็นรางวัลตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  Thailand MICE Venue Standard – TMVS รางวัลนี้สสปน.เริ่มแจกตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน, ห้องประชุมเชียงดาว และห้องประชุมดอยหลวง รางวัลนี้โรงแรมดวงตะวันได้ทุกปีตั้งแต่ปี 2020- 2022

รางวัลที่ 2 คือรางวัลตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน  ASEAN MICE Venue Standard  – AMVS  ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม โดยมีห้องแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมเชียงรุ้ง ห้องประชุมเชียงคำ  รางวัลนี้เริ่มแจกเมื่อปี 2560 โรงแรมดวงตะวันก็ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2

“สำหรับรางวัลนี้ เกณฑ์การพิจารณาจะเพิ่มในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระดับนานาชาติ เพื่อรองรับทูตานุทูตและ VIP โดยทั้งประเทศไทยมีโรงแรม 40 แห่งที่ได้รับรางวัล และในจังหวัดเชียงใหม่มี 3 แห่งที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน 2 นี้คือ ระติลานนา, ดวงตะวันและดาราเทวี”นางสาววารุณี กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ในส่วนของรางวัลที่ 3 คือรางวัลตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย  Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

รางวัลมาตรฐานที่ 3 นี้ทั่วประเทศมีทั้งหมด 20 แห่งที่ได้รับ โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 2 แห่งคือดวงตะวันกับระติลานนา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานชี้วัดในรางวัลนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจ้างงานคนในพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการจ้างงานอย่างน้อยร้อยละ 70 และมีการซื้อวัตถุดิบจากชุมชนในพื้นที่ อย่างโรงแรมดวงตะวันข้าวก็จะซื้อจากสหกรณ์การเกษตรพร้าว และวัตถุดิบที่นำมาส่งจะใช้ภาชนะที่สามารถรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

“ทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เราก็ให้ความสำคัญอย่างมาก เดิมดวงตะวันมีเครื่องบำบัดน้ำเสีย 1 เครื่องซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนห้องพักที่มี ก็มีการลงทุนเพิ่มอีก 1 เครื่องแม้จะลงทุนสูง แต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โรงแรมเราติดกับคลองแม่ข่าเราจะไม่ปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงสู่แม่น้ำ ลำคลองอย่างเด็ดขาด”ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดวงตะวัน กล่าวและชี้แจงด้วยว่า

มาตรฐานอันทรงเกียรติระดับประเทศ และอาเซียนที่โรงแรมดวงตะวันได้รับในครั้งนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์  และมีเพียงแค่ 2 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง  และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไป เพื่อการบริการห้องประชุมสัมมนาที่ดีที่สุด รอต้อนรับลูกค้าที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่  ในทุกๆ โอกาส อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ที่ WWW.duangtawanhotelchiangmai.com.

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้