อบรมชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าลงพื้นที่หาแนวร่วมภาคประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่า

อบรมชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าลงพื้นที่หาแนวร่วมภาคประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่า

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังประชาชนในพื้นที่แสดงพลังในการเฝ้าระวัง และควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมีชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือจำนวน 9 ชุด เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้
สำหรับการปฐมนิเทศชุดรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ค่าคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนให้ชุดรณรงค์ได้รับทราบพื้นที่ปฏิบัติการ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัด


รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ากล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ที่ผ่านมา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต่อเนื่องมาาหลายปีโดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีความห่วงใย ตั้งแต่ปี 2545 และทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหา จนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2560 ที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกส่วนราชการทั้ง ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในแต่ละจังหวัดได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาตลอดมา จนปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นั้นดีขึ้นตามลำดับ
อย่างไรก็ตามในทุกปี ชุดรณรงค์ฯ ของทหาร มีส่วนร่วมอย่างมาก ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยเข้าปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนรู้ถึง
ผลกระทบของไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ซึ่งในปีนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ต้องการให้ ชุดรณรงค์ เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก ตลอดจนให้ประชาชนได้ออกมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ร่วมดับไฟป่า และสร้างความตระหนัก โดยใช้หอกระจายข่าวชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชน ตำบล จนถึงระดับอำเภอ สามารถที่จะควบคุมและกำกับดูแล ปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้