รวมพลังขับเคลื่อนธนาคารความดี จัดการระบบนิเวศชุมชน ต.บัวใหญ่

รวมพลังขับเคลื่อนธนาคารความดี จัดการระบบนิเวศชุมชน ต.บัวใหญ่

ตัวอย่างจากธนาคารความดี ที่กลุ่มผู้บริหาร ผู้นำ แกนนำเด็กและเยาวชน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน ได้สัมผัสและเรียนรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ทำให้พวกเขาตระหนักว่าเป็นกุศโลบายที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถชักจูงให้คนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาทำความดีได้อย่างสมัครใจ เพราะพื้นฐานของคนไทยคือชาวพุทธ ที่เชื่อมั่นในความดี และกรรมดี เป็นที่ตั้งอยู่แล้วพวกเขาจึงตั้งปณิธานว่าจะนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ที่ไม่ได้คัดแยกจากครัวเรือน ทำให้แต่ละวันมีปริมาณมาก ซ้ำบางส่วนยังถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี หรือทิ้งเรี่ยราดตามข้างทาง กลายเป็นภาพที่ไม่งามตาอย่างยิ่ง

แววทิวา ยาใจดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เล่าว่า เริ่มต้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ ให้สมัครเป็นสมาชิกธนาคารความดีในวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกครั้งที่เดินทางมารับเบี้ย ให้หิ้วขยะมาแลกคะแนนความดี พร้อมชักชวนให้ช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้าน กวาดถนน เก็บขยะด้วยกัน  แล้วความดีต่างๆ เหล่านี้ ก็จะได้รับการบันทึกในสมุดฝาก เพื่อสะสมแต้มความดีไปเรื่อยๆ เมื่อมากถึงระดับหนึ่งก็จะสามารถนำแต้มคะแนนมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้จากนั้นจึงได้ขยายเครือข่ายไปสู่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ใช้เกณฑ์เมื่อทำความดี ผู้นำจะให้คะแนน ล่าสุดได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล ก่อให้เกิดเยาวชนต้นกล้าจิตอาสา เด็กเหล่านี้จะช่วยกันกวาดถนนทุกเช้าวันเสาร์ ช่วง 06.00-08.00 น. และแต่ละคนจะนำขยะจากบ้าน และคะแนนสะสมในอัตราขยะ 1 กิโลกรัม ต่อ 20 คะแนน

เมื่อรวบรวมขยะได้มากแล้วก็ช่วยกันคัดแยกประเภท เพื่อจำหน่าย แล้วนำรายได้ไปซื้อของรางวัลสมทบให้ธนาคารความดี พร้อมทั้งแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้อของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการสร้างกำลังใจให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว และอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการเก็บขยะหรือทำความสะอาด อาทิ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น“ช่วงเวลานั้น ตรงกับปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ทาง อบต.บัวใหญ่ จึงจัดกิจกรรมน้อมสะสมความดี 8,888 ความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีสมุดคู่มือธนาคารความดี บันทึกหลักเกณฑ์และคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน ที่สำคัญคือมีการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอาสาทำดี พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายให้เยาวชนทั้ง 8 หมู่บ้านภายในตำบล รวมถึงนักเรียนจาก 3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ คือ โรงเรียนบ้านทัพม่าน โรงเรียนบ้านนาไค้ และโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด” แววทิวา อธิบายถึงวันนี้ แม้จะล่วงเลยมา 3 ปีกว่าแล้ว แต่คนในพื้นที่ยังมุ่งมั่นทำความดี และเกิดกลุ่มจิตอาสาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเยาวชนต้นกล้าจิตอาสากวาดถนน / คัดแยกขยะชุมชน ตำบลบัวใหญ่ เพราะหัวใจสำคัญของการทำงาน คือความร่วมมือของคนในชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ทำให้การจัดการระบบนิเวศชุมชนขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้