มทภ.4รับมอบต้นกล้ากาแฟ 2 แสนต้นลงใต้ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

มทภ.4รับมอบต้นกล้ากาแฟ 2 แสนต้นลงใต้ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา 2 แสนต้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูก ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.62 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางมารับต้นกล้ากาแฟอะราบิกาจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 200,000 ต้น ตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผบ.มทบ.33 พร้อมด้วยนายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วางและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน  และมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติ    โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบในการบูรณาการงานด้านความมั่นคง       การพัฒนา และการเสริมสร้างความเข้าใจ  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนายกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหาจนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ

นอกจากการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแล้ว  งานด้านการพัฒนาก็เป็นงานหลักที่สำคัญที่จะส่งผลให้สถานการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่ยุติลงได้ หากทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตนเชื่อว่าจะสามารถทำให้ประชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชทานที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับในบางพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการปลูกกาแฟเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง

พลโท พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้เห็น ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งด้วยการปลูกกาแฟเพิ่มมากยิ่งขึ้น   จึงได้จัดหาและส่งมอบต้นกล้ากาแฟให้ประชนในพื้นที่นำไป ปลูกแล้วกว่า 20,000 แต่ยังมีเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟอีกเป็นจำนวนมาก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างเป็นระบบ และครบวงจรมากยิ่งขึ้น  โดยได้ประสาน ความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนต้นกล้ากาแฟอะราบิกา จำนวน 200,000 ต้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และในโอกาสต่อไป      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า     มีกำหนดจัดส่งเกษตรกรมาเข้ารับการอบรมการเพาะพันธุ์กาแฟอะราบิกา ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่แห่งนี้  เพื่อให้สามารถเพาะพันธุ์กาแฟได้เองในพื้นที่อย่างครบวงจรต่อไป.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้