พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

- in headline, จับกระแสสังคม

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ , คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรจาก หน่วยงานต่างๆใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี

สำหรับคณาจารย์ และ บุคลากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พศ.2565 มีรายนามดังต่อไปนี้

– ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3007037 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร

– ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2407120 อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ

– ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 2011020
อาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ

– พว.สุดรัก พิละกันทา
ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3012093 พยาบาลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม

พิธีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้