ผู้แทน UNODCศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทน UNODCศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ จังหวัดเชียงใหม่ นาย Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ,นาง Karen Peters นายจเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ผศ.นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และ UNODC ได้ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปศึกษาดูงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ด้วยแนวคิด EF ( Executive Function ) ณ โรงเรียนหนองป่าครั่ง 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยมีนายคงภัทร์ สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลหนองป่าครั่ง และนางอาจารี บัวหลวง รักษาการ ผอ. โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ให้ข้อมูล

สำหรับโรงเรียนหนองป่าครั่ง 2 แห่งนี้ ได้นำหลักการ “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” หรือ “การคิดเชิงบริหาร” มาประยุกต์ในแผนการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ เช่น กิจกรรมการอ่านนิทาน การละเล่น การคิดโครงงาน โดยวันนี้เด็กอนุบาล 5 ห้อง ได้มีการนำเสนอโครงงานสัตว์โลกน่ารัก เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ จดจำ ฝึกฝนการแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ มีความยับยั้งชั่งใจ วางเป้าหมาย ติดตามประเมินตนเอง เมื่อมีทักษะ EF ที่ดี ส่งผลต่อการเติบโตอย่างมีทักษะขีวิต มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและไม่กระทำผิดกฎหมาย

จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ณ ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Thai Drug User Network : TDN) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กร เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย Non Governmental Organizations (NGO) โดยรับฟังการบรรยายสรุป การค้นหาผู้เสพติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ฝิ่น หรือยาเสพติดชนิดฉีด ให้คำปรึกษา และพาเข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลเครือข่าย เพื่อลดอันตรายการใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด (Injecting drug use) และลดอันตรายจากเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ C

ในช่วงบ่ายทางคณะได้ศึกษาดูงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment and Rehabilitation: CBTx) ณ ศูนย์บริการคนพิการ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นางมะลิกา ตะติยาพรพันท์ ผอ. รพ.สต.สารภี นายอนันต์ แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งพื้นที่สารภีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ยาบ้า สารระเหย จึงเกิดการรวมตัวของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ “สารภี โมเดล” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดมีชีวิตที่ดีไม่กลับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จากนั้นไปศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด การเชื่อมต่อบริการลดอันตรายจากยาเสพติด ณ โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอมรินทร์ หน่อไชยวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ ให้ข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและบังคับบำบัดในเขตอำเภอสารภี ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ TDN รับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ C โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โเดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพของ สป.สช. และได้เยี่ยมชมคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.สารภี ด้วย

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้