ผวจ.เชียงใหม่ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งวอนปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

ผวจ.เชียงใหม่ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งวอนปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัด

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

ผวจ.เชียงใหม่ห่วงสถานการณ์แล้ง หลังหมดฤดูฝนซึ่งฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย กำชับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน

วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยแล้งและสถานการณ์น้ำในอำเภอแม่แตง  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแนายอำเภอ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงาน

อำเภอแม่แตง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำงัด ซึ่งแม่น้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรจนถึงอำเภอสันป่าตอง โดยในปัจจุบันได้มีโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากแม่น้ำแตงเก็บเข้าสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค–บริโภคของประชาชน จึงได้มีมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง ให้สามารถเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดในช่วงสิ้นฤดูฝนนี้ รวมทั้งได้ควบคุมปิดเปิดประตูและจัดรอบเวรการส่งน้ำไปแต่ละพื้นที่ตามแผนการจัดสรรน้ำ ตลอดจน ได้มีการกักเก็บน้ำไว้ที่แก้มลิงบริเวณฝายแม่แตง และเสริมแหล่งน้ำด้วยบ่อบาดาลในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้นำชุมชน เพื่อนำมาบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้จนพ้นช่วงหน้าแล้งไปได้.

You may also like

ไฟไหม้ดอยสุเทพทำให้ฝุ่นพิษปกคลุมเชียงใหม่หนาแน่น ผู้ว่าฯแซมเบ้ยอมรับกระทบสุขภาพชาวเชียงใหม่กว่า 2 ล้านคนแต่เชื่อปัญหาจบก่อนสงกรานต์

จำนวนผู้