ปิด 22 ป่าอนุรักษ์ 25 ป่าสงวนฯเตือนหากจนท.ลาดตระเวนพบตกเป็นผู้ต้องสงสัยโทษหนักทั้งจำคุกและปรับสูง

ปิด 22 ป่าอนุรักษ์ 25 ป่าสงวนฯเตือนหากจนท.ลาดตระเวนพบตกเป็นผู้ต้องสงสัยโทษหนักทั้งจำคุกและปรับสูง

แม่ทัพภาคที่ 3 แนะจังหวัดปิดป่าจำนวน 61 วัน ห้วง 1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.64  เพิ่มความเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ผอ.สำนักฯ16 เผย 22 พื้นที่รับผิดชอบมีประกาศปิดป่าทั้งเชียงใหม่-ลำพูน เตือนโทษหนักมากปรับ 4 แสน-2 ล้านจำคุก 2-20 ปีเช่นเดียวกับป่าไม้ปิด 22 พื้นที่ ชี้หากจนท.ลาดตระเวนพบถือเป็นผู้ต้องสงสัยทันที ระบุโทษหนักทั้งจำและปรับ

วันที่ 1 มีนาคมคม 2564 เวลา 10.00 น ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 )  เพื่อรับฟังการดำเนินงานและร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากการตัดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการชิงเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือการเผาเพื่อเตริยมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้สภาพโดยรวมค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.64 ต้องไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีชิงเผาในพื้นที่ป่าหรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร  เพราะตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งประกอบกับลมสงบ ทำให้มีผลกระทบกับสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก  ดังนั้นทุกจังหวัดต้องหยุดการเผาในพื้นที่ให้ได้   นอกจากนี้ตั้งแต่ 1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.64 ต้องใช้มาตรการเข้มข้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลจริงๆ  ทั้งนี้อยากให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานมากว่า 2 สัปดาห์

ขณะเดียวกันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 26 ก.พ.64 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดพิจาณาการปิดป่าจำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.64  และขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด ตลอดจนเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า ได้นำนโยบายของรัฐบาล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ทั้งระดมผลเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปปฏิบัติงานลาดตะเวน ป้องกัน การทำแนวป้องกันไฟป่า ตรวจหาจุดบริเวณที่เกิดปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น การสร้างผู้นำจิตอาสา และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการชิงเก็บลดเผา ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้ว 230,946 ไร่ จากเป้าหมาย 541,756 ไร่ และ มีการชิงเก็บ ลดเผาแล้ว จำนวน 63,368 กก. จากเป้าหมาย 102,200 กิโลกรัม(จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน) โดยมีจุดความร้อน (Hotspot) สะสม (วันที่ 1 มกราคมพ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564) รวม 1,404 จุด ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เกิดจุดความร้อนสะสมรวม 2,379 จุด ซึ่งลดลงถึง 48.62 %

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวอีกว่า ได้มีมาตรการให้หัวหน้าอุททยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในช่วง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ

โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ทำการประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติไปทั้งหมดแล้ว จำนวน 15 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (1) ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ทำการประกาศปิดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าไปทั้งหมดแล้ว จำนวน 8 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 53 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 54 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 55 (2) โทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทางด้านนายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักจัดการป่าไม้ฯดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่กว่า 5.6 ล้านไร่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการชิงเก็บ ลดเผาโดยอัดแท่งใบไม้แล้ว 170 ตัน และมีเครือข่ายอีก239เครือข่ายซึ่งนอกจากเก็บใบไม้อัดก้อนเพื่อจำหน่ายแล้วยังทำเสวียนเก็บใบไม้ไว้ในพื้นที่ด้วย  เครือข่ายยังได้ทำกันไฟและทำจุดสกัดและดับไฟ ซึ่งช่วยดับไฟแล้ว 1,300 จุด

“ในช่วงเดือนมี.ค.ซึ่งเป็นช่วงพีคนั้น ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและออกประกาศห้ามบุคคลอื่นเข้าป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนหรือพบเข้า ออกป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะตกเป็นผู้ต้องหาทันที ตามโทษพรบ.ป่าสงวนฯและป่าไม้ ซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 10,000-2 ล้านบาทหรือทั้งจำและปรับ ซึ่งเป็นโทษที่แรงมากจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง”นายกมล กล่าว.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้