ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานจอดรถบัส ด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ บริษัทสายการบิน พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นิมนต์พระสงฆ์สามเณรจากวัดดอนจั่น ซึ่งเป็นวัดที่ให้การอุปการะและให้โอกาสเด็กยากไร้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กในกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มาจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและได้รับการอบรมสั่งสอนตามหลักพุทธธรรม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกัน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

จำนวนผู้